شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ارزش فعلی: Present Value 

ارزش فعلی مقدار فعلی مبلغ آینده پول یا جریان نقدی با توجه به نرخ بازده مشخص است. جریان نقدی آینده با نرخ تنزیل کاهش می یابد و هرچه نرخ تنزیل بالاتر باشد ، ارزش فعلی جریان های نقدی آینده کمتر می شود. تعیین نرخ تنزیل مناسب، کلید ارزیابی صحیح جریان های نقدی آینده است.