شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ارزش افزوده اقتصادی: Economic Value Added  

ارزش افزوده اقتصادی معیار سنجش عملکرد مالی یک شرکت براساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می شود. ارزش افزوده اقتصادی را می توان به عنوان سود اقتصادی نیز نام برد ، زیرا تلاش می کند سود اقتصادی واقعی یک شرکت را به دست آورد.