شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ارزش آتی: Future Value 

ارزش آتی، ارزش دارایی جاری در آینده برمبنای نرخ رشد فرضی است. ارزش آتی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان مالی بسیار مهم است زیرا از آن استفاده می کنند تا ارزش آتی یک سرمایه گذاری در زمان حال را تخمین بزنند. دانستن ارزش آتی، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا براساس نیازهای پیش بینی شده خود تصمیم های سرمایه گذاری صحیحی اتخاذ کنند. با این حال ، عوامل اقتصادی خارجی مانند تورم می توانند ارزش آتی دارایی ها را تحت تأثیر قرار دهند.