شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ارز: Currency 

 به هر شکلی از پول که به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار بگیرد به ویژه سکه و اسکناس کاغذی، ارز می گویند. به طور کلی می توان گفت واحد های پولی مشترکی  که افراد متعلق به یک ملیت از آن استفاده می کنند، ارز نام دارد. ارز را می توان پایه و زیر بنای کسب و کارها به شمار آورد.