شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اجاره عملیاتی: Operating Lease 

اجاره عملیاتی قراردادی است که امکان استفاده از دارایی را می دهد اما حقوق مالکیت دارایی را منتقل نمی کند. اجاره عملیاتی نوعی تأمین اعتبار خارج از ترازنامه محسوب می شود به این معنی که دارایی اجاره ای و بدهی های مرتبط (یعنی پرداخت های اجاره ای آینده) در ترازنامه شرکت درج نمی شوند.