شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اجاره به شرط تملیک: Capital Lease 

اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک شود. دارایی هایی که از طریق اجاره به شرط تملیک تصاحب می‌شوند، به دلایل حسابداری به‌عنوان دارایی خریداری‌شده در نظر گرفته می‌شوند.هر نوع اجاره ای اگر یکی از الزامات زیر را برآورده کند، اجاره به شرط تملیک خواهد بود.
  1. مدت زمان اجاره دارایی، بیشتر از ۷۵ درصد از عمر مفید دارایی باشد.
  2. اجاره شامل توافق خرید با ارزش کمتر از ارزش بازار باشد.
  3. اجاره کننده در پایان اجاره مالکیت را به دست آورد.
  4. ارزش فعلی اقساط اجاره از ۹۰% ارزش بازار دارایی بیشتر است.