شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

هزینه نیمه متغیر: Semi-Variable Cost 

در کنار هزینه‌های متغیر و ثابت این امکان وجود دارد که هزینه‌های عملیاتی شرکت به شکل نیمه متغیر «نیمه ثابت» در نظر گرفته شوند. این هزینه‌ها ترکیبی از اجزای ثابت و متغیر را به نمایش می‌گذارند و به همین خاطر می‌توانند به عنوان حد وسط هزینه‌های ثابت و متغیر در نظر گرفته شوند. هزینه‌های نیمه متغیر با افزایش یا کاهش تولید تغییر می‌کنند، مثل هزینه‌های متغیر، اما هنوز وقتی تولید صفر هم باشد حضور دارند، مثل هزینه‌های ثابت. این همان چیزی است که هزینه‌های نیمه متغیر را از هزینه‌های ثابت و متغیر جدا می‌کند.