شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

هزینه عملیاتی: Operating Expense 

هزینه عملیاتی، هزینه‌ای است که به نگهداری و مدیریت یک کسب و کار به صورت روزانه بستگی دارند. هزینه عملیاتی معمولاً در صورتحساب سود و زیان شرکت منعکس می‌شود. اگرچه هزینه‌های عملیاتی عموماً شامل هزینه‌های سرمایه‌ای نمی‌شوند، ولی می‌توانند بسیاری از اجزای عملیاتی یک شرکت نظیر کارمزدهای قانونی و حسابداری، پرداخت‌های بانکی، هزینه فروش و بازاریابی، مخارج سفر و سرگرمی، هزینه تحقیق و توسعه غیر سرمایه ای، مخارج مربوط به تجهیزات اداری، اجاره، تعمیر و نگهداری و هزینه حقوق و دستمزد را شامل شوند.