شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

نرخ بازده: Rate of Return 

به سود یا زیان یک سرمایه‌گذاری در طول یک بازه زمانی مشخص که به شکل درصد روی هزینه اولیه سرمایه‌گذاری بیان می‌شود، نرخ بازده گفته می‌شود. سود سرمایه‌گذاری، هر درآمدی است که از اوراق بهادار به‌علاوه سودهای سرمایه‌ای محقق شده به دست می‌آید.