شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

نرخ بازده اسمی: Nominal Rate of Return 

نرخ بازده اسمی میزان بازده ای است که قبل از کسر کردن هزینه هایی مانند مالیات، هزینه های سرمایه گذاری و تورم به دست می آید. اگر نرخ بازده اسمی یک سرمایه گذاری ۲۰٪ باشد. پس از تعیین نرخ تورم در دوره سرمایه گذاری ، بازده واقعی احتمالاً کمتر از ۲۰٪ خواهد بود.
نرخ بازده اسمی مزایای خود را نیز دارد زیرا به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا عملکرد یک سرمایه گذاری را صرف نظر از نرخ های مختلف مالیاتی که ممکن است برای هر سرمایه گذاری اعمال شود ، مقایسه کنند.