شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

عرضه: Supply 

عرضه عبارت است از ارایه یک کالا یا خدمت به بازار برای برآوردن تقاضا. مثلاً عرضه گوشت تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دوره معینی (مثلاً یک ماهه) در بازار به فروش رسانند. توجه شود که عَرضه نشان دهنده مقدار کالایی است که فروشندگان مایل یا در صدد فروش آن هستند نه مقداری که عملاً در بازار به فروش می رود. در حقیقت این دو مقدار در بازاری که در تعادل نباشد ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند. قیمت، یکی از عوامل مهم عرضه هر کالا به شمار می رود، به طور کلی انتظار می رود در سطوح بالاتر قیمت، عَرضه کالا نیز رو به افزایش بگذارد.