شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سهام رشدی: Growth Stock  

سهام رشدی سهامی از یک شرکت است که جریان نقدی مثبت و پایدار قابل توجهی ایجاد می کند و انتظار می رود درآمد آن با سرعتی بیشتر از میانگین صنعت افزایش یابد.  یک شرکت رشدی به طور معمول دارای نوعی مزیت رقابتی (کالای جدید ، ثبت اختراع موفق، گسترش در خارج از کشور و ...) است که به آن اجازه می دهد رقبا را کنار بگذارد. سهام رشدی معمولاً سود سهام کمتری را پرداخت می کند ، زیرا شرکت به طور معمول سرمایه های خود را در پروژه های سرمایه ای حفظ می کند.