شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سهام بدون حق دریافت سود نقدی: Ex-Dividend 

سهام بدون حق دریافت سود نقدی نوعی از طبقه‌بندی سهام است که وقتی سود سهام اعلام شده به فروشنده تعلق می‌گیرد نه به خریدار. سهام در صورتی وضعیت سهام بدون حق دریافت سود نقدی پیدا می‌کند که مالک قبلی هنگام تشکیل مجمع عمومی سالیانه، سهامدار شرکت بوده و شرکت او را برای دریافت سود سهام، تائید کرده باشد. در زمان پرداخت سود نقدی توسط شرکت، شخصی که صاحب اوراق بهادار در تاریخ مؤثر دریافت سود سهام نقدی بوده، آن را دریافت خواهد کرد، بدون توجه به اینکه چه کسی سهام را در اختیار دارد. بعد از اعلام تاریخ مؤثر دریافت سود سهام نقدی سهام معمولاً به میزان سود سهام پیش‌بینی شده، کاهش قیمت خواهد داشت.