شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک کشوری: Country Risk 

به مجموعه‌ای از ریسک‌ها در ارتباط با سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی، ریسک کشوری گفته می‌شود. این ریسک‌ها شامل ریسک سیاسی، ریسک نرخ مبادله ارز، ریسک اقتصادی و … و در نتیجه توسط اقدامات دولت ممکن است همه یا بخشی از سرمایه شرکت‌ها قفل شود. بعضی از کشورها دارای ریسک به اندازه کافی بالایی هستند که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ناامید می‌کند.
ریسک کشوری می‌تواند نرخ بازده مورد انتظار در سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و باید در هنگام سرمایه‌گذاری در آن سوی مرزها در نظر گرفته شود. بعضی از انواع ریسـک کشور دارای پوشش کارآمد نیستند. سایر ریسک ها، مثل ریسک نرخ مبادله ارز می‌توانند با یک ضرر حاشیه‌ای از سود محافظت شود. کشور آمریکا عموماً به‌عنوان معیاری از یک کشور با ریسک پایین در نظر گرفته می‌شود و بیشتر کشورها می‌توانند معیار ریسک خود را با ریـسک کشور آمریکا مقایسه کنند.