شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازده واقعی: Actual Return 

به سود یا زیان واقعی یک سرمایه گذار، بازده واقعی گفته می‌شود. این بازده می‌تواند به شکل زیر بیان شود: بازده مورد انتظار به‌علاوه تأثیر عوامل خاص مربوط به شرکت و اخبار مربوط به اقتصاد، بـازده واقعی را ایجاد می‌کند. بـازده واقعی که در برابر بازده مورد انتظار قرار دارد، چیزی است که سرمایه‌گذاران در واقعیت از سرمایه‌گذاری‌های خود دریافت می‌کنند. اختلاف بین بـازده واقعی و بازده مورد انتظار به دو عامل ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک بستگی دارد.