شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اقتصاد مارکسی: Marxian Economics 

اقتصاد مارکسی یک مکتب تفکر اقتصادی است که بر اساس تلاش‌های کارل مارکس بنا شده است. اقتصاددانان مارکسی بر نقش نیروی کار در توسعه یک اقتصاد تمرکز دارند و منتقد روش کلاسیک دستمزد و بهره‌وری هستند که به وسیله آدام اسمیت توسعه داده شده بود. اقتصاددانان مارکسی عقیده دارند که تخصصی کردن نیروی کار، به همراه افزایش جمعیت باعث کاهش دستمزدها می‌شود و ارزشی که بر کالاها و خدمات گذاشته شده به شکل درستی هزینه واقعی نیروی کار را بیان نمی‌کند.