شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شاخص صنعت و شاخص مالی: Industrial Index and Financial Index 

شرکت‌های بورسی به دو بخش صنعتی و مالی تقسیم می‌شوند. در بخش صنعتی، شرکت‌های تولیدی و صنعتی نظیر مخابرات، خودروسازی، سیمان، پتروشیمی وغیره قرار دارند و در بخش مالی نیز بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه وغیره حضور دارند. در این میان شاخص صنعت(Industrial Index)  نشان‌دهنده میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش صنعت است، این طبقه‌بندی بر اساس روش ISIC انجام می‌شود.
شاخص مالی (Financial Index) نشان‌دهنده میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش مالی است. این دو شاخص از فرمول و قواعد تعدیل شاخص کل قیمت پیروی می‌کنند.