شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اندازه گیری ریسک: Risk Assessment 

تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحب نظران معرفی شده­ اند که هریک به جنبه ­ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده ­اند. شاخص ­های اندازه­ گیری ریسک اولین بار از طریق مطالعات شاخص ­های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش ­های جدیدتری ازجمله ریسک نامطلوب، استفاده از دیرش برای محاسبه حساسیت ارزش اوراق قرضه و درنهایت ارزش تحت ریسک معرفی گردیدند که همگی از روش ­های آماری استفاده می­ کنند.