شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

گواهی ظرفیت: Capacity Certificate 

بر اساس قانون برنامه پنج ­ساله پنجم، گواهی ظرفیت سندی است قابلِ مبادله که با اجازۀ وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکای جدید یا کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکین موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرفِ «تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود» می‌باشد. واگذاری اشتراک جدید یا افزایش قدرت قراردادی مشترکین مستلزم ارائه میزانِ متناسبی از گواهی ظرفیت است. همچنین بر این اساس، بازار ظرفیت بازار متمرکز خرید و فروش گواهی ظرفیت است که توسط بورس (و قبل از آن توسط مدیریت شبکه) اداره می‌شود.