شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قرارداد سلف موازی استاندارد: Standard Parallel SALAM Contracts  

قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادی است که بر اساس آن عرضه­ کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می ­رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می ­تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند. در این نوع قرارداد ابتدا باید دارایی پایه در بازار اولیه عرضه شده و توسط خریداران مورد معامله قرار گیرد، سپس خریداران با تسویه قرارداد با فروشنده، می ­توانند در بازار ثانویه دارایی خریداری شده را به صورت سلف موازی استاندارد عرضه نمایند.