شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه گذاری جسورانه (خطرپذیر): Venture Capital 

VC، نهاد حقوقی مشترکی است که در آن، سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند و شرکتی که وظیفه‌ طراحی و مدیریت فرایند سرمایه‌گذاری را دارد، با هم همکاری می‌کنند. این نهاد به لحاظ حقوقی معمولاً شکل مشارکت محدود دارد. این نوع مشارکت محدود سازمانی متشکل از یک شریک عام تمامی مراحل مربوط به انتخاب شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشارکت در آنها و مدیریت و راهبری آنها و همین تعیین استراتژی نقد کردن سرمایه‌گذاری بر عهدۀ شریک عام است. از سوی دیگر، شرکای محدود، وظیفه تأمین سرمایه صندوق را عهده‌دار هستند و به همین دلیل، بخش عمده‌ای از بازگشت سرمایه را دریافت می‌نمایند.