شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک مالی: Financial Risk 

ریسک مالی احتمال آن است که سهامداران در هنگام سرمایه گذاری در شرکتی که دارای بدهی است، پول خود را از دست بدهند و ریسـک مالی زمانی به وقوع می‌پیوندد که جریان نقدی آن شرکت برای برآورده کردن تعهدات مالی اش ناکافی باشد. زمانی که شرکت از تأمین مالی بدهی استفاده می‌کند، طلبکاران آن، در صورت ورشکستگی شرکت، قبل از سهامداران بدهی خود را دریافت خواهند کرد.
ریسک مالی به احتمال اینکه یک شرکت یا دولت در پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت یا قرضه خود به مشکل بخورد و از پرداخت آن امتناع کند نیز اشاره دارد که می‌تواند باعث از دست رفتن پول دارندگان این نوع اوراق بدهی شود.