شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق مضاربه: Mudaraba Sukuk 

اوراق مضاربه، سندی است گویای مالکیت دارندگان آن به طوری که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع ­آوری کرده و به ­عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می ­دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می‌گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی، سود حاصله را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده است، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می­ کند.