شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق مساقات: Musaqat Sukuk 

اوراق مساقات، سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ ­های مثمر یا دیگر نهاده­ های تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل مساقات گذاشته شده است.