شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق مزارعه: Muzara'ah Sukuk 

اوراق مزارعه، سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین ­های زراعی یا دیگر نهاده ­های تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته شده است.