شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق مرابحه: Murabaha Sukuk 

اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق، بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی هستند. انواع اوراق مرابحه عبارت ­اند از: اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری و اوراق مرابحه رهنی.