شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صکوک ترکیبی: Hybrid Sukuk 

صکوک قابل تبدیل، تمامی ویژگی ­های استاندارد صکوک متعارف را دارا می ­باشند. این اوراق به دارندگانش این حق را می ­دهد که گواهی­ های صکوک را بر اساس فرمول از پیش تنظیم شده ­ای به سهام یا سایر حقوق صاحبان سهام ناشر (یا شخص متعهد) تبدیل کند. نیازی نیست که سهام یا حقوقی که باید در قبال صکوک قابل تبدیل تحویل گردد در زمان انتشار اوراق موجود باشد. اوراق قابل تبدیل می ­تواند به سهام عادی شرکت یا به وجه نقد معادل سهام تبدیل گردد. هرچند صکوک قابل تبدیل نرخ سود پایینی دارند ولی اختیار تبدیل به سهام و همچنین سهیم شدن در رشد حقوق صاحبان سهام شرکت، برای دارندۀ اوراق ارزش افزوده ­ای را به همراه خواهد داشت. به دلیل بهره ­مندی از منافع این اوراق و سهام، از این به صکوک ترکیبی نیز تعبیر شده است. از دید ناشر، کلیدی ­ترین مزیت این اوراق جهت تأمین مالی بنگاه، کاهش دادن حجم تسویه نقدی می ­باشد.