شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق اجاره: Ijarah Sukuk 

اوراق اجاره، اوراق بهاداری است که بر اساس عقد اجاره منتشر می ­شود و نشان ­دهندۀ مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می ­شود.