شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک): Islamic Financial Instruments (Sukuk) 

اوراق صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایۀ یکی از قرارداد‌های مورد تأیید شریعت اسلامی طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند. صُکوک جمع صِک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژۀ چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیۀ انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی به کار بردند.