شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

مؤسسات رتبه‌بندی: Rating Agencies 

کارکرد اصلی مؤسسات رتبه‌بندی، رتبهبندی اوراق بدهی شرکت‌ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است. حضور این مؤسسات، فضای تأمین مالی را شفاف و قابل اجرا می‌کند. سرمایه‌گذاران در ابزار بدهی به اطلاعات شرکت دسترسی ندارند و احتمالاً در صورت دسترسی، تخصص تحلیل آن را ندارند. خریداران اوراق بدهی، نگران بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود اوراق در موعدهای مشخص هستند و اینکه شرکت توان پرداخت دارد یا خیر را این مؤسسات بر اساس تحلیل‌های خود انجام می‌دهند. رتبه‌بندی اعتباری، ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی ناشر است. به عبارت دیگر این رتبه‌بندی، اظهارنظری در مورد پیش‌بینی صلاحیت اعتباری یک نهاد یا ابزار مالی است. مؤسسات رتبه‌بندی با بررسی و تحلیل اطلاعات بهدستآمده از منابع مختلف در مورد ناشر، صنعت، وضع کلی اقتصاد و ماهیت اوراق بهادار، رتبه اوراق را تعیین می‌کنند.