شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق بازنشستگی: Pension Fund  

صندوق بازنشستگی، صندوقی است که به‌منظور تسهیل و سازماندهی سرمایه‌گذاری وجوه بازنشستگی تأمین شده توسط کارکنان و کارفرمایان تشکیل می‌شود. صندوق بازنشستگی یک مجموعه دارایی مشترک است که هدف آن ایجاد رشد پایدار و بلندمدت در ارزش دارایی‌هاست و پس از رسیدن کارکنان به پایان سنوات کاری و بازنشستگی، به آنان مستمری پرداخت می‌کند. صندوق بازنشستگی صندوقی است که یک شرکت، اتحادیه کارگری، نهاد دولتی یا سازمان دیگر برای پرداخت مزایای بازنشستگی به مستخدمان بازنشستة خود تشکیل می‌دهد. علاوه بر تأمین منابع لازم برای پرداخت‌های بازنشستگی کارکرد‌های مهم دیگری هم دارد. به طور مثال با تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت و تشکیل سرمایه امکان تخصیص بلندمدت وجوه را به شکل کارآمد فراهم می‌کنند، در حقیقت وجوه انباشت شده در صندوق‌های بازنشستگی سررسید بلندمدت دارند و بنابراین می‌توانند به صورت پایدار و مؤثر در بخش‌هایی که سایر نهاد‌های مالی توان رقابت ندارند با بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه‌گذاری شوند.