شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت‌ سبدگردان: Portfolio Management Company 

بر اساس بند ۱۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سبدگردان، شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و بهمنظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایهگذار میپردازد و طبق بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، سبدگردانی عبارت است از: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار و منظور از سبد اختصاصی، مجموع دارایی‌های موضوع سبدگردانی (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات) است که به مشتری معینی تعلق دارد. سبدگردان‌ها ازجمله نهادهای مالی هستند که با جمع‌آوری اطلاعات، سرمایه‌گذاران را از نظر درجه ریسک‌پذیری طبقه‌بندی کرده و به هر گروه از سرمایه‌گذاران متناسب با درجه ریسک‌پذیری ارزیابی شده، خدمات سبدگردانی را در قالب مدیریت دارایی‌های آنها به وکالت و نمایندگی از طرف وی و در ازای دریافت کارمزد، ارائه می‌کنند. این نهاد مالی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه یاری­ رسان بوده و بر تداوم پایدار حضور سرمایه‌گذاران و نیز جلب اعتماد آنان به بازار سرمایه نقش بسزایی دارند.