شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزارهای مشتقه: Derivatives Instruments 

نوعی ابزار مالی ­اند که ارزش آنها از ارزش سایر اوراق بهادار مشتق می ­شود. این ابزار به دارندۀ آن، اختیار یا تعهد خرید یا فروش یک دارایی معین را می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می‌شود. معمول ­ترین ابزارهای مشتقه عبارت­ اند از: سوآپ ­ها )Swaps(، قراردادهای آتی (Futures(، اختیار معامله )Options (و نیز پیمان آتی )Forwards(.