شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزار سرمایه گذاری: Investment Instruments 

از دیدگاه کلی ابزارهای سرمایه گذاری هم برای ناشران و هم برای سرمایه گذاران بسته به نیاز طرفین مورد استفاده قرار می گیرند و داد و ستد می شوند.  ناشرین عموما برای تامین منابع مالی شرکت از انواع ابزارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند و سرمایه گذاران به این  ابزارها برای پوشش ریسک خود می نگرند. انواع سهام و صکوک، مشتقات همانند قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، سلف و ... بخشی از ابزارهای سرمایه گذاری هستند.