شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزار پوشش ریسک: Hedging Instruments 

سرمایه­ گذاری‌های جانبی جهت کاهش ریسک تغییرات پیش‌بینی‌نشده قیمت دارایی‌ها، پوشش ریسک گفته می‌شود. یکی از راه‌های معمول برای پوشش ریسک، اتخاذ موقعیتی است که سود ناشی از یک سرمایه‌گذاری را تضمین کند. در شرایط عادی، پوشش ریسک می‌تواند از ابزارهای (Hedging) مالی گوناگونی مانند انواع مشتقات مالی تشکیل شود. این ابزارها هم چنین می توانند انواع قراردادهای اختیار های معامله، قرارداد های آتی، سلف و ... باشند.