شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت‌ مشاوره سرمایه گذاری: Investment Advisors 

بر اساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه ­گذاری شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، مشاوره سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره‌ موضوع بند ۱۶ ماده‌ ۱ قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد ذیل می‌شود: الف) توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛ ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده و ج) اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت) اوراق بهادار.