شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار اولیه (دست اول): Primary market (first hand) 

شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود به دست می‌آورند. بازار اولیه یا دست اول، بازاری است که واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در این بازار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. بر این اساس، فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.