شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران: Iranian Institutional Investors Association 

کانون نهادهای سرمایه ­گذاری ایران، تشکلی خودانتظام به شکل غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون بـازار اوراق بهـادار و بر اسـاس «دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون­ های فعال در بازار اوراق بهادار» برای مدت نامحـدود تشـکیل شد و از مصادیق کانونهای تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسـوب میشود. هدف از تأسیس این نهاد، ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار، توسعۀ همکاری ­هـای حرفه ­ای بـین اعضا (نهادهای سرمایه گذاری) و تنظیم روابط بین اعضای کانون است.