شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت بورس انرژی ایران: Iran Energy Exchange Company 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در جلسه ۳۰/۳/۱۳۹۰ با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راهاندازی بورس نفت و برق به راهاندازی بورس انرژی رأی داد. بر این اساس، بورس انرژی به‌عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضۀ محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ جهت مشارکت نهادهای مالی و فعالان صنعت نفت، گاز و فراورده‌های نفتی و برق منتشر کرد. نخستین معاملات این بورس روی کالاهای برق، قطران و زغال سنگ در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ رقم خورد.