مهسا قربانی بوانی     

                   رئیس هیأت‌مدیره

                        علیرضا قنادان

       نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل


                بهنام بهزادفر                      

  عضو هیأت‌مدیره