مهدی نعمتی

رئیس هیأت‌مدیره

علیرضا قنادان

نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل

بهنام بهزادفر

عضو هیأت‌مدیره